herbert-weisenburger-stiftung.de

Katalog
Isolde Wawrin 2012

2012_WAWRIN_Isolde

 

2012
Katalog Isolde Wawrin, 72 Seiten
ISBN 978-3-941850-37-8
Herausgeber: Herbert-Weisenburger-Stiftung, Rastatt
Autoren: Isolde Wawrin, Thomas Hirsch
Photos: Archiv Isolde Wawrin